മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഒരു ഉത്തമ പ്രതിവിധി..!മരുന്നുകൾ വിധിപ്രകാരം തയാറാക്കി നൽകിവരുന്നു..

0
4

സിദ്ധ ചിന്താർമണി, മർമ്മ ചികിത്സയിൽ 17 വർഷം പിന്നിടുന്നു. അക്യു പ്രഷർ ചികിത്സാരീതിയും ചെയ്തുവരുന്നു. താരൻ,മൈഗ്രേൻ,മുടികൊഴിച്ചിൽ,തലവേദന എന്നിവയ്ക്കു മഹാ രാജേന്ദ്രകുമരി എണ്ണ, ഓടിവുചതവുകൾക്ക്‌ മർമ്മചികിത്സ നൽകാൻ സർവ്വഅംഗതൈലം, അമിത വണ്ണം, prostate , fattyliver എന്നിവ കുറയുന്നതിന് സിറപ്പ്, ശരീര പുഷ്ടിക്കു കുട്ടികൾക്കു നൽകാൻ ന്യുട്ടിറിച്, അലർജിക്കു ഉൾപ്പെടെ അസ്വസ്ഥകൾ മാറാൻ ബ്രഹ്മിറിച്,മൂത്രശയക്കല്ലിന് 18 ദിവസത്തെ മരുന്ന് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ വിധിപ്രകാരം തയാറാക്കി നൽകിവരുന്നു.

Prins Shelton,

Ebenezer

ഭാരതീയ നാട്ടുവൈദ്യ സമിതി

കൊല്ലം

+91 9496566809

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here