അധികം ആര്‍ക്കും അറിയാത്ത ഈ 3 വഴികളെക്കുറിച്ചറിയാം…

0
7

സർജറി കൂടാതെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള 3 വഴികൾ അറിയാം..

3 Simple Ways to Cure Heart Blocks without angioplasty or bypass surgery. Dr. Suhail Mohammed (Sr. Consultant Interventional Cardiologist, Aster MIMS Kottakkal) Talk about Heart Block Treatment without Angioplasty bypass surgery in Malayalam.

ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ.. Dr. Suhail Mohammed (Sr. Consultant Interventional Cardiologist, Aster MIMS Kottakkal) മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. For enquiry Contact : 9656 000 610

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here