റേഷൻ അരി 48 രൂപയുടെ അരിയുടെ ചോറ് പോലെ ആക്കണോ ? ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ ..

0
6

റേഷൻ അരി 48 രൂപയുടെ അരിയുടെ ചോറ് പോലെ ആക്കണോ ? ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here