ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ; പുതിയ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു..!! ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ്..!!

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വന്തമായി പാർപ്പിടം ഇല്ലാത്ത, സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ സഹായകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി വഴി സ്വന്തമായി ഭൂമിയോ വീടോ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വീട് വച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. അതായത്, പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ അപേക്ഷകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും അർഹരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ആയാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുക.

നിലവിൽ ഒട്ടനവധി വീടുകൾ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഒരുപാട് വീടുകൾ ഇപ്പോഴും നിർമ്മാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ 2021ൽ പരിഗണിക്കേണ്ട അപേക്ഷ ഇപ്പോഴും പാതിവഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്.

കാരണം അപേക്ഷകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് അർഹതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിച്ച ശേഷമേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. ഇതിനുവേണ്ടി കൃഷിവകുപ്പിനെ സർക്കാർ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജോലിഭാരം കാരണം കൃഷിവകുപ്പിന് ഫീൽഡ് പരിശോധന സാധ്യമായിരുന്നില്ല.

ഇക്കാരണത്താൽ ഫീൽഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഉള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 30ന് അപേക്ഷകളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കും എന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തദ്ദേശ-കാർഷിക വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഡിസംബർ 20 വരെ ഫീൽഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഏകദേശം 920000 അപേക്ഷകളാണ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളൂ . ഉടൻതന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പദ്ധതിയുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നതായിരിക്കും.